Go Green dictionary

oben_comenius

CROATIAN ENGLISH HUNGARIAN ITALIAN POLISH TURKISH
otpad waste  huladék
živa bića living beings  élőlények
priroda nature  természet
stanište habitat  élőhely
plinovi gases  gázok
čovjek human  ember
klimatske promjene climate changes  klímaváltozás
šume forests  erdők
recikliranje recycling  újrahasznosítás
izumiranje životinjskih vrsta the extinction of animal species  kihalt állatfajok
močvare swamps  mocsarak
deforestacija deforestation  erdőirtás
ekološka svijest environmental awareness  környezet-tudatosság
buka noise  zaj
erozija erosion  erózió
efekt staklenika greenhouse effect  üvegházhatás
voda water  víz
biološka ravnoteža biological balance  biológiai egyensúly
globalno zatopljenje global warming  globális felmelegedés
ozonske rupe ozone holes  ózonlyuk
ozon ozone  ózon
plastika plastic  műanyag
papir paper  papír
rijeke rivers  folyók
zelena boja green colour  zöld szín
ekosustav ecosystem  ökoszisztéma
jedinka unit  egység
kisele kiše acid rain  savas eső
litosfera lithosphere  litoszféra
planet Zemlja planet Earth  Föld
život life  élet
fosilna goriva fossil fuels  fosszilis tüzelőanyagok
prirodu nismo naslijedili od djedova, već smo je posudili od unuka we didn’t inherit nature from grandparents, but we borrowed it from grandchildren  a természetet nem a nagyszüleinktől  örököltük, hanem kölcsönkaptuk az unokáinktól
prašume rainforests  esőerdő
budućnost future  jövő
održivi razvoj sustainable development  fenntartható fejlődés
livade meadows  mezők
štednja energije energy saving  energiata-karékosság
posljedice aftereffects  utóhatás
odlagališta za otpad landfills  hulladéklerakó
tvornice factories  üzemek
rafinerije refineries  finomítók
motorna vozila motor vehicles  gépjármű
industrijska središta industry centers  ipari központok
dim smoke  füst
čađa soot  korom
smog smog  szmog
atmosfera atmosphere  atmoszféra
ultraljubičasto zračenje ultraviolet radiation  ultraibolya sugárzás
izlijevanje nafte oil spills  olajfoltok
organsko zagađenje organic pollution  szerves szennyezés
zagađenje tla soil pollution  talajszennyezés
krčenje šuma deforestation  erdőírtás
podizanje razine mora rising sea levels  emelkedő tengerszint
otapanje ledenjaka melting glaciers  olvadó gleccserek
ekologija ecology  ökológia
ekološki problemi environmental problems  környezeti problémák
podzemne vode subterranean waters  föl alatti vizek
odvajanje otpada waste separation  hulladékválogatás

unten_comenius